V podnikání jde pouze o zisk. Je to jediné relevantní měřítko úspěchu.

Tomuto cíli (zisku) by měla být podřízena celková strategie a definice podnikatelského záměru.
Přesto je však nutné do podnikání zahrnout nejen vlastní potřeby, ale také zohlednit potřeby, požadavky, touhy a přání svých zákazníků (obchodních partnerů).

Analyzujte své stávající pravidelné i jednorázové náklady

Cena nabízených produktů či služeb je vždy určena, buďto pořizovacími náklady nebo poptávkou zákazníků.

Je nutné vždy zohlednit všechny náklady a to jak jednorázové investice, které jsou následně rozmělňovány a umořovány v čase nebo pravidelné nepřímé náklady související jak se zajištěním provozuschopnosti vašeho podnikání, tak náklady přímo spojené s poskytováním konkrétního výrobku nebo služby.

Vyčíslením nákladů, tak můžeme definovat bod zvratu, kdy se naše podnikání dostává do kladných čísel.

Díky vyčíslení nákladů tak můžeme definovat minimální limity pro objem prodeje a předpokládaný zisk. Naproti tomu ceny produktů řízené náklady jsou obvykle vyšší, nežli očekává spotřebitelský trh.

Ideální se jeví analýza aktuální či dlouhodobé situace na trhu, kdy můžeme sledovat jaká je aktuální poptávka zákazníků a v jakých cenových hladinách se pohybují jejich představy o ceně výrobku. Následně je našim úkolem nastavit cenu produktu tak, aby přinášel očekávaný zisk a díky tomu redukovat náklady nebo hledat jiné cesty a varianty jak tyto náklady maximálně snížit.

TRIANGLE

Zhodnoťte možnosti financování vašeho projektu

Podnikání je o příležitostech, lze je využít vždy jen v určitém čase. Některé příležitosti se neopakují, nebo jejich rentabilita s postupujícím časem klesá. Případně příležitost využijí naši konkurenti a zaplní prázdné místo na trhu.
Pokud daná příležitost nastane, je nutné ji využít v maximální možné míře, s přijatelnými náklady a rizikem.
Budeme-li realizovat obchodní případy sekvenčně (za sebou), rozložíme sice finanční zátěž a náklady v čase, naproti tomu zpomalujeme dynamiku našeho podnikání. V případě, kdy bude chtít realizovat více obchodních případů najednou, se dříve nebo později dostaneme do situace, kdy nám nebudou stačit naše stávající prostředky a budeme nuceni zvážit půjčku, hypotéku, úvěr a tím navýšit riziko v případě jeho nesplacení.

Je vhodné analyzovat tuto situaci a modelovat varianty finančního zatížení a s tím plynoucího rizika, proti potenciálnímu zisku.
Analytické hodnotící dotazníky jsou součástí námi nabízeného analytického nástroje.

Plánujte nákup zboží, náklady na rekonstrukce nebo rozšíření stávajících kapacit

kolikpenez
U začínajících podnikatelů, případně těch, kteří pouze podnikání zvažují, je nutné vyčíslit počáteční a průběžné náklady.

Díky našim průvodcům vám pomůžeme definovat a uvědomit si základní množiny nákladových položek a souvisejících výdajů, tak abyste přesně věděli, kdy a jak vaše prostředky vynaložíte.
Identická situace nastává v oblasti inovací, rozšiřování prodeje, expanzi nebo zavádění nových výrobků, služeb či dalších podnikatelských aktivit. I zde je nutné analyzovat náklady, potenciální zisk a související rizika a zhodnotit tak perspektivu zamýšleného záměru.

Modelujte typicky životní cyklus vámi nabízených produktů nebo služeb

Každý produkt, či služba má svůj model životního cyklu a to jak z hlediska potenciální poptávky tak tvorby ceny.

Některé výrobky či služby jsou prodávány jako novinky, následně jejich cena klesá a v budoucnu je nahrazena novým produktem (novým modelem, novou kolekcí, jinou službou) a končí výprodejem. Zde cena obvykle vzhledem k další době od uvedení na trh klesá.

Existují však výrobky a služby, jejichž cena s postupujícím časem stoupá, jelikož se s narůstajícím nedostatkem na trhu zvedá hodnota produktu nebo služby.

Je vhodné modelovat ideální, maximální a minimální (otázka přežití) životní cyklus daného produktu. Některé zejména sezónní nebo verzované (vývojové verze, nové modely) produkty se mohou v průběhu běžného roku opakovat.

Námi poskytované nástroje vám umožní modelovat vývoj cen produktů v čase. Simulovat ideální stav, krize způsobené různými faktory a schopnost daného segmentu trhu tyto neočekávané situace řešit. Můžete tak odhadnout potenciální rizika dříve, nežli začnete dané podnikání realizovat.

Porovnejte se s konkurencí a vymezte se vůči nim

Námi poskytované analytické nástroje vám pomohou vymezit se vůči konkurenci. Při dlouhodobém sledování (ideálně rok a více) vám umožní identifikovat konkurenční chování, tvorbu cen, životní cyklus prodeje jednotlivých produktů či služeb a související marketingové chování.

Porovnejte vaše analýzy a odhady s reálnými výsledky vašeho on-line podnikání

Veškeré námi poskytovaná dotazníková hodnocení, včetně modelování nákladů a životního cyklu produktu lze reálně konfrontovat s vašimi ekonomickými výsledky.

Můžete tak porovnat, zda vaše odhady odpovídají reálnému prodejnímu cyklu a inspirují vás k tomu jak vaše stávající podnikání upravit či zcela změnit.

Záleží pak pouze na vás, zda a v jaké míře budete naše doporučení integrovat do svého podnikání.
Není našim cílem vám diktovat, co a jak máte dělat, jelikož univerzální model ideálního prodeje neexistuje. Chceme vám však poskytnout širší nestranný a objektivní pohled na vaše podnikání a zhodnotit vaše plány do budoucna.

Finální rozhodnutí je však vždy pouze na vás samotných.

vaha